Interner Link: Klick auf das Große Bayerische Staatswappen öffnet die Startseite
Ein Raum in der Bayerischen Repräsentanz in Prag: Kronleuchter zwischen den Fenstern an den Wänden. Vor den Fenstern ein Rednerpult. In der Ecke stehen die Flaggen der Europäischen Union, der Tschechischen Republik und des Freistaats Bayern. Rechts hängt ein Kronleuchter an der Decke.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Internetové stránky Státního kancléřství spolkové země Bavorsko

Část A – Obecná ustanovení

Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) poskytuje podporu premiérovi a vládě spolkové země Bavorsko při plnění jejich ústavních úkolů. Státní kancléřství plní nejrůznější veřejnoprávní úkoly. Je kontaktní osobou pro občany spolkové země Bavorsko a informuje média a obyvatelstvo o aktuálních tématech a významných událostech.

Státní kancléřství tak v různých oblastech činností zpracovává rovněž osobní údaje, aby bylo schopno plnit veřejnoprávní úkoly a adekvátně informovat občany a veřejnost.

Tyto Informace o ochraně a zpracování osobních údajů poskytují přehled o tom, jakým způsobem Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) shromažďuje, zpracovává a předává osobní údaje. Prostřednictvím těchto Informací o ochraně a zpracování osobních údajů jsou dále informovány subjekty údajů o svých právech.

Níže uvedená ustanovení Části A – Obecná ustanovení – platí pro všechny činnosti zpracování vykonávané Státním kancléřstvím spolkové země Bavorsko. Specifická ustanovení ochrany osobních údajů týkající se zde popsaných činností zpracování jsou obsažena v Části B.

Tyto Informace o ochraně a zpracování osobních údajů platí pro všechny osoby, které naváží kontakt či jsou v kontaktu se Státním kancléřstvím spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) nebo využívají služby poskytované Státním kancléřstvím spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) včetně uživatelů internetových stránek a jiných online služeb nabízených Státním kancléřstvím spolkové země Bavorsko.

Třetí strany (např. online platformy jako facebook nebo YouTube, na něž je na našich stránkách umístěn příslušný odkaz) mohou rovněž zpracovávat osobní údaje. Tyto Informace o ochraně a zpracování osobních údajů neplatí pro třetí strany či jejich služby a Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) nemůže převzít odpovědnost za to, jakým způsobem tyto třetí strany případně nakládají s osobními údaji, které shromažďují. V souvislosti s nakládáním s osobními údaji třetí stranou odkazujeme přímo na jejich vlastní informační materiály. Doporučujeme Vám, abyste se seznámili s informacemi o ochraně a zpracování osobních údajů na internetových stránkách příslušné třetí strany.

Na internetovém portálu vlády spolkové země Bavorsko naleznete rovněž doporučení ohledně obezřetného chování na sociálních sítích.

Běžný technický provoz těchto internetových stránek zajišťuje:
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Zemský úřad pro digitalizaci, technologie BPL a geodezii)
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern (Centrum IT služeb Svobodného státu Bavorsko)
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
E-mail: webmaster@bayern.de

Osobní údaje, například jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, jsou zpracovávány v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“). Tyto Informace o ochraně a zpracování osobních údajů Státního kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) mají poskytnout transparentní údaje o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů zpracovávaných Státním kancléřstvím spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei). Prostřednictvím těchto Informací o ochraně a zpracování osobních údajů jsou subjekty údajů seznámeny s právy, jež jim v této souvislosti náleží.

Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) přijímá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření v zájmu ochrany Vašich osobních údajů před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním a výmazem.

Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Odpovědným za zpracování osobních údajů je Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei), Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München.
E-mail: direkt@bayern.de

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

datenschutzbeauftragter@stk.bayern.de

Právní základ zpracování osobních údajů

Není-li níže uvedeno jinak, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rámci plnění našich veřejnoprávních úkolů (čl. 4 odst. 1 bavorského zákona o ochraně osobních údajů (Bayerisches Datenschutzgesetz, BayDSG) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. e) ve spojení s čl. 6 odst. 3 věta první GDPR.

V případě, že jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje budou po shromáždění uloženy u Státního kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) pouze po takovou dobu, po jakou je to nezbytné pro dosažení příslušného účelu uložení nebo po jakou takovou archivaci předepisují příslušné archivační předpisy.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte tato práva:

 • Jsou-li zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo rozsáhlého přístupu k Vašim osobním údajům, resp. na rozsáhlé informování o tom, jaké osobní údaje jsou o Vaší osobě ukládány (čl. 15 GDPR).
 • Jsou-li zpracovávány nesprávné/nepřesné osobní údaje, máte právo na jejich opravu. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i na základě dodatečného prohlášení (čl. 16 GDPR).
 • Jsou-li splněny zákonné podmínky, můžete požadovat výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Můžete rovněž vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 17, 18 a 21 GDPR).
 • V případě, že jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů nebo je-li uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů a zpracování osobních údajů je prováděno pomocí automatizovaných postupů, máte případně právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR).
 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  V případě, že jste na základě příslušného prohlášení udělili souhlas se zpracováním osobních údajů Státním kancléřstvím spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) a je-li zpracování osobních údajů založeno na tomto souhlasu, můžete Váš souhlas kdykoliv do budoucna odvolat. Zákonnost zpracování osobních údajů, které byly na základě souhlasu do jeho odvolání zpracovány, není odvoláním souhlasu dotčena.

Využijete-li Vašich shora uvedených práv, přezkoumá Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei), zda-li jsou splněny zákonné podmínky pro uplatnění takových práv.

Právo podání stížnosti u dozorového úřadu
Mimoto máte právo podání stížnosti u Zemského pověřence pro ochranu osobních údajů spolkové země Bavorsko (Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz) (čl. 77 GDPR).

Tohoto pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat následujícím způsobem:

Poštovní adresa: Postfach 22 12 19, 80502 München
Adresa: Wagmüllerstraße 18, 80538 München
Telefon: 089 212672-0
Telefax: 089 212672-50
E-mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

Další informace
Pro bližší informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na shora uvedených adresách.

Část B – Zvláštní ustanovení

Internetový portál Státního kancléřství a vlády spolkové země Bavorsko

Na webových stránkách Státního kancléřství a vlády spolkové země Bavorsko mohou uživatelé zadávat osobní či obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy) k těmto účelům:

 • příjem dopisů od Státního kancléřství a zasílání dopisů Státnímu kancléřství (např. v rámci podání občanů)
 • odběr newsletterů
 • poskytnutí zpětné vazby
 • účast na diskusních fórech

Servisní práce a služby uvedené na těchto stránkách jsou používány dobrovolně.

Automatizované rozhodování není prováděno.

Newsletter / odběr e-mailových sdělení
Uživatelé internetových stránek si mohou nechat pravidelně zasílat tisková sdělení, projevy a newsletter Státního kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei). Za účelem odběru e-mailových sdělení / tiskovin se mohou přihlásit na internetových stránkách a zvolit média, která chtějí pravidelně automaticky odebírat e-mailem v textovém formátu nebo ve formátu HTML. Jaké osobní údaje jsou při tom předávány Státnímu kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) vyplývá z příslušného formuláře, do nějž jsou zadávány potřebné údaje. Osobní údaje, které uživatel uvede, jsou ukládány a zpracovávány výhradně pro interní potřebu a použití vlády spolkové země Bavorsko a pro účely vyplývající z příslušného formuláře (např. zaslání požadovaných informací). Vláda spolkové země Bavorsko může iniciovat předání těchto údajů příslušnému zpracovateli či zpracovatelům, který/kteří je používá rovněž výhradně k internímu využití, které je přičitatelné Státnímu kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei).

Zpracování těchto osobních údajů slouží vládě spolkové země Bavorsko, aby mohla poskytnout subjektu údajů jím požadované služby, tj. zasílání newsletteru / odběr e-mailových sdělení.

E-mailové adresy pro zasílání newsletterů nebo jiných e-mailových tiskovin / sdělení jsou ukládány na serveru Zemského úřadu pro digitalizaci, technologie BPL a geodezii (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung) a nejsou používány k žádným jiným účelům než v souvislosti se zasíláním newsletterů nebo jiných e-mailových tiskovin / sdělení. Abonenti newsletterů nebo jiných e-mailových tiskovin / sdělení mohou jejich odběr kdykoliv vypovědět; příslušné e-mailové adresy jsou zrušením odběru automaticky smazány.

Kontakt BAYERN DIREKT
Prostřednictvím BAYERN DIREKT mohou občané navázat přímý kontakt se Státním kancléřstvím spolkové země Bavorsko a obrátit se na něj se svými žádostmi. Jaké osobní údaje jsou při tom předávány Státnímu kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) vyplývá z příslušného formuláře, do nějž jsou zadávány potřebné údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa, text zprávy). Osobní údaje, které uživatel uvede, jsou ukládány a zpracovávány výhradně pro interní potřebu vlády a použití vládou spolkové země Bavorsko a pro účely vyplývající z příslušného formuláře (např. odeslání kontaktních údajů Státnímu kancléřství spolkové země Bavorsko za účelem zpracování příslušné žádosti kancléřstvím). Vláda spolkové země Bavorsko může iniciovat předání těchto údajů příslušnému zpracovateli či zpracovatelům, který/kteří je používá rovněž výhradně k internímu využití, které je přičitatelné Státnímu kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei).

Zpracování těchto osobních údajů slouží Státnímu kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) k tomu, aby umožnilo subjektu údajů předání a zpracování jeho žádosti vládou spolkové země Bavorsko.

Funkce předčítání na internetových stránkách (bezbariérový přístup)
Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) chce umožnit co možná nejvíce uživatelům široký přístup ke svým internetovým stránkám uzpůsobený jejich individuálním potřebám. Ve smyslu bezbariérového přístupu je na internetových stránkách nabízena funkce předčítání.

Při používání této funkce předčítání jsou s tím související nezbytné technické údaje (např. nastavení internetového prohlížeče) předávány firmě:
ReadSpeaker
Am Sommerfeld 7
86825 Bad Wörishofen

Protokolování

Navštívíte-li internetové stránky Státního kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei), jsou prostřednictvím internetového prohlížeče uživatele přenášeny údaje do webového serveru. Během aktuálního spojení jsou pro účely komunikace mezi příslušným internetovým prohlížečem a webovým serverem zaznamenávány tyto údaje:

 • datum a čas vyžádání/návštěvy
 • název vyžádaného souboru
 • internetové stránky, z nichž byl soubor vyžádán
 • přístupový stav (soubor přenesen, soubor nenalezen apod.)
 • použitý internetový prohlížeč a použitý operační systém
 • úplná IP adresa vyžadujícího počítače
 • objem přenesených dat

V zájmu technického zabezpečení, zejména z důvodů obrany před pokusy o útoky na internetový server, jsou tyto údaje ukládány. Nejpozději po 7 dnech jsou tyto údaje zkrácením IP adresy na úrovni domény anonymizovány tak, aby nebylo možné vytvořit vazbu na jednotlivé uživatele. V zájmu obrany před riziky v oblasti zabezpečení informačních technologií jsou tyto údaje na základě čl. 12 bavorského zákona o e-government (Bayerisches E-Government-Gesetz) předávány Zemskému úřadu pro bezpečnost v oblasti informačních technologií (Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).

Cookies

Při přístupu na tento internetový portál jsou na koncovém zařízení uživatele uloženy po dobu 12 měsíců cookies (malé textové soubory), jejichž účelem je zajistit snazší a individualizované používání internetových stránek. Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) při tom neukládá žádné osobní údaje. Většina prohlížečů je nastavena tak, že akceptují používání cookies. Tuto funkci však lze pomocí nastavení internetového prohlížeče pro určitou relaci nebo i trvale deaktivovat.

Videa na těchto internetových stránkách pocházejí z kanálu YouTube. Při přehrávání videí může poskytovatel služby ukládat na počítači uživatele textové soubory cookies. Toto ukládání nemůže Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) nijak ovlivnit.

Metoda opt-in

Během návštěvy webových stránek www.bayern.de mají uživatelé možnost využít pomocí tzv. dvojitého potvrzení další služby YouTube a sociálních pluginů Twitter, Facebook a Google+. Při první návštěvě webových stránek nejsou příslušným provozovatelům předávány žádné údaje. Teprve poté, co uživatel na stránkách www.bayern.de udělí příslušným kliknutím souhlas opt-in, budou počínaje tímto okamžikem a při každé další návštěvě předávány příslušnému provozovateli údaje (mimo jiné URL aktuálních stránek a IP adresa uživatele). Uživatel může sám rozhodnout, zda-li udělí souhlas s aktivací videí YouTube a tím s předáváním osobních údajů. Uživatel může tento souhlas kdykoliv odvolat a příslušným kliknutím na domovských stránkách zakázat další předávání údajů provozovateli (metoda opt-in).

Standardně jsou na internetových stránkách vestavěny pouze deaktivované obrázky kanálu YouTube neumožňující automatizované propojení se servery YouTube. Jeho provozovatel tak při návštěvě webových stránek uživatelem neobdrží žádné údaje o takovém uživateli. Až v okamžiku, kdy uživatel schválí přehrání videa kliknutím na „trvalá aktivace“, uděluje souhlas s tím, že údaje budou předány příslušnému provozovateli. Aby bylo možné uložit uživatelem požadované nastavení, vygeneruje server www.bayern.de textový soubor cookie, jenž uloží příslušné parametry. Při generování těchto textových souborů cookies však Státní kancléřství spolkové země Bavorsko neukládá žádné osobní údaje. Tyto soubory obsahují pouze anonymizované údaje pro uzpůsobení prohlížeče. Poté jsou videa aktivní a uživatel si je může přehrát. Chce-li uživatel deaktivovat automatické stahování videí YouTube, musí pod symbolem ochrany osobních údajů odstranit jím nastavené zaškrtnutí souhlasu. Tím dojde rovněž k aktualizaci nastavení souborů cookies.

Příspěvky z Facebooku a Google jsou do našich stránek vestavěny tak, že je vyloučeno automatizované propojení se servery provozovatelů (Google/Facebook). To znamená, že těmto provozovatelům nejsou v žádném okamžiku předávány údaje uživatelů. Údaje ze shora uvedených sociálních sítí jsou vždy poskytovány přímo ze serveru www.bayern.de, na němž jsou rovněž uloženy pro účely zobrazení na domovské stránce.

Aktivní komponenty

Na webových stránkách jsou používány aktivní prvky jako např. Javascript, Java-Applets nebo Active-X-Controls. Tyto funkce může uživatel pomocí nastavení svého internetového prohlížeče deaktivovat.

Vyhodnocování chování uživatelů (webtracking)

Programy pro vyhodnocování chování a pohybu uživatelů na internetových stránkách používá Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) pouze v anonymizované podobě. V této souvislosti jsou nejprve anonymizovány IP adresy a až následně poté dochází k vyhodnocování. Uživatelé se mohou rozhodnout, zda-li smí být do jejich prohlížeče odeslán textový soubor cookie umožňující jednoznačnou webovou analýzu. Rozhodnete-li se pro možnost analýzy, umožníte Státnímu kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) detailně shromažďovat a analyzovat různá statistická data. Po provedeném vyhodnocení a následném uplynutí maximálně 6 měsíců jsou shromážděná primární data vymazána. Vyhodnocení a výmaz dat provádějí pracovníci Zemského úřadu pro digitalizaci, technologie BPL a geodezii (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung) z pověření Státního kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei).

Nechce-li uživatel udělit provozovateli stránek souhlas s rozsáhlým shromažďováním svých údajů a analýzou svých statistických dat, může kliknutím myši zaškrtnout tuto opci:


Nepřeji si, aby moje návštěva těchto webových stránek byla podrobně analyzována nástrojem webové analýzy Matomo.

Šifrování

Informace, které jsou Státnímu kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) zaslány nešifrovaně elektronickou poštou (e-mailem), mohou na přenosové cestě případně číst třetí strany. Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) zpravidla není schopno ověřit identitu a neví, kdo se skrývá za příslušnou e-mailovou adresou, v důsledku čehož není prostřednictvím prostého e-mailu zajištěna právně bezpečná komunikace. Tak jako mnoho jiných poskytovatelů e-mailových služeb využíváme i my filtry proti nevyžádané reklamě (SPAMový filtr), které v ojedinělých případech mohou chybně zařadit běžné e-maily automaticky do kategorie nevyžádané reklamy a vymazat je. E-maily obsahující škodlivé programy (viry) jsou v každém případě automaticky smazány.

Chcete-li Státnímu kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) zasílat zprávy vyžadující ochranu, doporučujeme odesílat je elektronicky šifrovaně opatřené zaručeným podpisem tak, aby se na přenosové cestě zabránilo neoprávněnému zveřejnění a pozměnění, nebo konvenčním způsobem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
E-maily šifrované pomocí protokolu S/MIME můžete zasílat na tuto adresu: poststelle@stk.bayern.de
Veřejný klíč naší podatelny si můžete stáhnout zde:
https://www.ebca.de/nutzung-der-ebca/zertifikate-finden/
Klíč autority root-CA (PCA-1-Verwaltung-15) a certifikační autority (Bayerische VPKI Class3 Issuing CA-2016) naleznete zde:
Download klíče (soubor ZIP)
Současně prosíme o sdělení, zda-li a jakým způsobem Vám Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) může v odpovědi na Vaši žádost zaslat šifrované e-maily a zda-li – není-li to možné – souhlasíte s nešifrovanou odpovědí na Váš dopis e-mailem. Nemáte-li možnost přijímat šifrované e-maily, prosíme Vás, abyste pro účely zaslání odpovědi na Vaši zprávu vyžadující ochranu uvedli svou poštovní adresu.

Akce pořádané Státním kancléřstvím spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei), tisková činnost a styk s veřejností (PR)

Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) vystupuje rovněž jako pořadatel či spolupořadatel různých akcí.

V případě pozvání či účasti na akci zpracovává Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) osobní údaje (jméno, adresu apod.). Zpracování osobních údajů může probíhat prostřednictvím různých komunikačních kanálů (např. formou vyplnění formuláře, webového formuláře, e-mailem, telefonicky).

Jaké osobní údaje jsou při tom předávány Státnímu kancléřství spolkové země Bavorsko vyplývá z příslušného formuláře, z příslušné masky pro zadání osobních údajů, příp. z údajů, které byly dotazovány v průběhu případného (telefonického) rozhovoru.

 • Shromažďování osobních údajů doprovázejících osob

Pro účely řádné realizace pořádaných akcí jsou shromažďovány a zpracovávány rovněž údaje osob doprovázejících pozvané účastníky. Tyto osoby mají stejně jako všechny ostatní osoby dotčené shromažďováním osobních údajů (subjekty údajů) shora uvedená práva, zejména právo na přístup k osobním údajům, resp. na informaci o povaze a rozsahu uložených údajů, na vznesení námitky vůči zpracování osobních údajů a na výmaz osobních údajů. V této souvislosti odkazujeme na Část A (Práva subjektů údajů).

 • Shromažďování osobních údajů u veřejně přístupných zdrojů

Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) kromě toho shromažďuje a zpracovává za tímto účelem rovněž údaje pocházející z veřejně přístupných zdrojů, např. z domovských stránek subjektů údajů nebo z veřejně přístupných rejstříků či seznamů.

Další postupy při tomto shromažďování osobních údajů
Osobní údaje nejsou neoprávněně předávány třetím stranám, ale jsou ukládány a zpracovávány pro interní použití vládou spolkové země Bavorsko a pro účely organizace a realizace akcí (např. sestavování seznamu hostů, umožnění přístupových kontrol apod.). Vláda spolkové země Bavorsko může iniciovat předání těchto údajů příslušnému zpracovateli či zpracovatelům, který/kteří je používá z pověření vlády spolkové země Bavorsko rovněž výhradně k internímu využití, které je přičitatelné vládě spolkové země Bavorsko.

Podle povahy pořádané akce vystupuje Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) vedle dalšího kooperačního partnera jako spolupořadatel. V těchto případech jsou údaje shromážděné pro účely pořádání příslušné akce předávány našim kooperačním partnerům, kteří smějí tyto údaje použít rovněž výhradně k účelu řádného provedení příslušné akce. Informace, o jaké kooperační partnery se v konkrétním případě jedná, je sdělena zvláště v rámci organizace akce.

Údaje jsou uchovávány pouze po dobu, po jakou je to pro organizaci a realizaci akcí a pro plnění našich úkolů v oblasti práce s veřejností (PR) nezbytné.

Jako příjemci dopisů/pozvánek máte právo kdykoliv vznést námitku vůči zasílání dalších dopisů/pozvánek.

Fotografie
V rámci plnění povinností Státního kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei), které mu jsou uloženy v oblasti práce s masmédii a styku s veřejností (PR) vládou spolkové země Bavorsko, jsou při akcích a schůzkách pořizovány a používány fotografie, na kterých jste případně identifikovatelní. V této souvislosti můžete rovněž vznést námitku.

Pro vznesení Vaší námitky využijte, prosím, shora uvedené kontaktní údaje.

Žádosti o zaměstnání v rámci Státního kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei)

Státní kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei) shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání pro účely provedení příslušného výběrového řízení. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž elektronicky, zejména tehdy, zašle-li uchazeč příslušné podklady související s žádostí o pracovní místo elektronicky, např. e-mailem. Vznikne-li pracovní poměr s konkrétním uchazečem, jsou předané údaje uloženy pro účely provedení pracovního poměru za dodržení zákonných předpisů. Nevznikne-li pracovní poměr, jsou podklady uchazeče o zaměstnání po oznámení zamítavého rozhodnutí v souladu s příslušnými předpisy vymazány, ledaže výmazu brání jiné oprávněné zájmy Státního kancléřství spolkové země Bavorsko (Bayerische Staatskanzlei). Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v řízení dle Obecného zákona o rovném zacházení (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, (AGG)).